Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3 – cho 9

Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Chuyên mục
7
Grammar – Câu bị động
Kiểm tra – Unit 4
Listening – School education system
Lớp 10
Bài giảng môn Anh Cũ 10
Unit 1: A day in the life of ...
A. Reading (trang 12-13-14 SGK Tiếng Anh 10)
B. Speaking (trang 14-15 SGK Tiếng Anh 10)
C. Listening (trang 16-17 SGK Tiếng Anh 10)
D. Writing (trang 17-18 SGK Tiếng Anh 10)
E. Language Focus (trang 19-20-21 SGK Tiếng Anh 10)
Từ vựng Unit 1
Unit 10: Conservation
A. Reading (trang 104-105-106 SGK Tiếng Anh 10)
B. Speaking (trang 106-107 SGK Tiếng Anh 10)
C. Listening (trang 107-108 SGK Tiếng Anh 10)
D. Writing (trang 109-110 SGK Tiếng Anh 10)
Đề kiểm tra 15p học kì 2
E. Language Focus (trang 110-111 SGK Tiếng Anh 10)
Từ vựng Unit 10
Unit 11: National Parks
A. Reading (trang 112-113-114 SGK Tiếng Anh 10)
B. Speaking (trang 114-115 SGK Tiếng Anh 10)
C. Listening (trang 115-116 SGK Tiếng Anh 10)
D. Writing (trang 117-118 SGK Tiếng Anh 10)
Đề kiểm tra 45p học kì 2
E. Language Focus (trang 118-119-120 SGK Tiếng Anh 10)
Test Yourself D (trang 121-122-123)
Từ vựng Unit 11
Unit 12: Music
A. Reading (trang 124-125-126 SGK Tiếng Anh 10)
B. Speaking (trang 126-127 SGK Tiếng Anh 10)
C. Listening (trang 127-128 SGK Tiếng Anh 10)
D. Writing (trang 129 SGK Tiếng Anh 10)
E. Language Focus (trang 130-131 SGK Tiếng Anh 10)
Từ vựng Unit 12
Unit 13: Films and Cinema
A. Reading (trang 132-133-134 SGK Tiếng Anh 10)
B. Speaking (trang 134-135 SGK Tiếng Anh 10)
C. Listening (trang 136-137 SGK Tiếng Anh 10)
D. Writing (trang 137-138 SGK Tiếng Anh 10)
Đề kiểm tra 15p học kì 2
E. Language Focus (trang 139-140-141 SGK Tiếng Anh 10)
Từ vựng Unit 13
Unit 14: The World Cup
A. Reading (trang 142-143-144 SGK Tiếng Anh 10)
B. Speaking (trang 145-146-147 SGK Tiếng Anh 10)
C. Listening (trang 147-148 SGK Tiếng Anh 10)
D. Writing (trang 149 SGK Tiếng Anh 10)
Đề kiểm tra 45p học kì 2
E. Language Focus (trang 150-151-152 SGK Tiếng Anh 10)
Test Yourself E (trang 153-154-155)
Từ vựng Unit 14
Unit 15: Cities
A. Reading (trang 156-157-158 SGK Tiếng Anh 10)
B. Speaking (trang 159-160 SGK Tiếng Anh 10)
C. Listening (trang 160-161-162 SGK Tiếng Anh 10)
D. Writing (trang 162-163 SGK Tiếng Anh 10)
E. Language Focus (trang 164-165 SGK Tiếng Anh 10)
Từ vựng Unit 15
Unit 16: Historical Places
A. Reading (trang 166-167-168 SGK Tiếng Anh 10)
B. Speaking (trang 169-170 SGK Tiếng Anh 10)
C. Listening (trang 171-172-173-174 SGK Tiếng Anh 10)
D. Writing (trang 174-175 SGK Tiếng Anh 10)
Đề kiểm tra học kì 2
E. Language Focus (trang 175-176-177 SGK Tiếng Anh 10)
Test Yourself F (trang 178-179-180 SGK Tiếng Anh 10)
Từ vựng Unit 16
Unit 2: School talks
A. Reading (trang 22-23-24 SGK Tiếng Anh 10)
B. Speaking (trang 24-25 SGK Tiếng Anh 10)
C. Listening (trang 26-27 SGK Tiếng Anh 10)
D. Writing (trang 27-28 SGK Tiếng Anh 10)
Đề kiểm tra 15p học kì 1
E. Language Focus (trang 29-30-31 SGK Tiếng Anh 10)
Từ vựng Unit 2
Unit 3: People's background
A. Reading (trang 32-33-34 SGK Tiếng Anh 10)
B. Speaking (trang 34-35 SGK Tiếng Anh 10)
C. Listening (trang 36-37 SGK Tiếng Anh 10)
D. Writing (trang 37-38 SGK Tiếng Anh 10)
Đề kiểm tra 45p học kì 1
E. Language Focus (trang 38-39-40 SGK Tiếng Anh 10)
Test Yourself A (trang 41-42-43)
Từ vựng Unit 3
Unit 4: Special Education
A. Reading (trang 44-45-46 SGK Tiếng Anh 10)
B. Speaking (trang 47-48 SGK Tiếng Anh 10)
C. Listening (trang 48-49 SGK Tiếng Anh 10)
D. Writing (trang 50-51 SGK Tiếng Anh 10)
E. Language Focus (trang 52-53 SGK Tiếng Anh 10)
Từ vựng Unit 4
Unit 5: Technology and You
A. Reading (trang 54-55 SGK Tiếng Anh 10)
B. Speaking (trang 56 SGK Tiếng Anh 10)
C. Listening (trang 57-58 SGK Tiếng Anh 10)
D. Writing (trang 58-59 SGK Tiếng Anh 10)
Đề kiểm tra 15p học kì 1
E. Language Focus (trang 60-61 SGK Tiếng Anh 10)
Từ vựng Unit 5
Unit 6: An excursion
A. Reading (trang 62-63-64-65 SGK Tiếng Anh 10)
B. Speaking (trang 66-67 SGK Tiếng Anh 10)
C. Listening (trang 67-68-69 SGK Tiếng Anh 10)
D. Writing (trang 69 SGK Tiếng Anh 10)
Đề kiểm tra 45p học kì 1
E. Language Focus (trang 70-71 SGK Tiếng Anh 10)
Test Yourself B (trang 72-73)
Từ vựng Unit 6
Unit 7: The mass media
A. Reading (trang 74-75-76 SGK Tiếng Anh 10)
B. Speaking (trang 76 SGK Tiếng Anh 10)
C. Listening (trang 77-78 SGK Tiếng Anh 10)
D. Writing (trang 78-79 SGK Tiếng Anh 10)
E. Language Focus (trang 79-80-81 SGK Tiếng Anh 10)
Từ vựng Unit 7
Unit 8: The story of my village
A. Reading (trang 82-83-84 SGK Tiếng Anh 10)
B. Speaking (trang 85 SGK Tiếng Anh 10)
C. Listening (trang 86-87 SGK Tiếng Anh 10)
D. Writing (trang 87-88 SGK Tiếng Anh 10)
Đề kiểm tra cuối học kì 1
E. Language Focus (trang 88-89-90 SGK Tiếng Anh 10)
Test Yourself C (trang 91-92-93)
Từ vựng Unit 8
Unit 9: Undersea World
A. Reading (trang 94-95-96 SGK Tiếng Anh 10)
B. Speaking (trang 97 SGK Tiếng Anh 10)
C. Listening (trang 98-99 SGK Tiếng Anh 10)
D. Writing (trang 99-100-101 SGK Tiếng Anh 10)
E. Language Focus (trang 101-102-103 SGK Tiếng Anh 10)
Từ vựng Unit 9
Bài giảng môn Anh Mới 10
Tổng ôn và kiểm tra Anh 10
H1. Đề kiểm tra 1 tiết HK1 Anh 10
H2. Đề Kiểm tra 1 tiết Hk2 Anh 10
UNIT 1: FAMILY LIFE
A.1. Từ vựng – Family Life
A.2. Grammar – Phân biệt Hiện tại đơn và Hiện tại tiếp diễn
A.3. Cách phát âm cụm âm phụ âm /tr/ /kr/ và /br/
A.4. Reading – Family Life
A.5. Listening – Family Life
A.6. Kiểm tra – unit 1
UNIT 10: ECOTOURISM
J.1. Từ vựng – Ecotourism
J.2. Grammar – Câu điều kiện loại 1 & 2
J.3. Ngữ âm – Trọng âm của từ nhiều hơn 3 âm tiết
J.4. Reading – Ecotourism
J.5. Listening – Ecotourism
J.6. Kiểm tra – Unit 10
UNIT 2: YOUR BODY AND YOU
B.1. Từ vựng – Your Body And You
B.2. Grammar – Phân biệt Tương lai đơn và Tương lai gần
B.3. Grammar – Thể bị động của một số thì cơ bản
B.4. Cách phát âm cụm âm phụ âm /gl/ /gr/ /pl/ /pr/
B.5. Reading – Your Body And You
B.6. Listening – Your Body And You
B.7. Writing – Your Body And You
B.8. Kiểm tra – unit 2
UNIT 3: MUSIC
C.1. Từ vựng – Music
C.2. Grammar – Câu ghép
C.3. Grammar – Động từ nguyên thể có To và động từ nguyên thể không có To
C.4. Cách phát âm các cụm âm /est/ /ənt/ /eɪt/
C.5. Reading – Music
C.6. Listening – Music
C.7. Writing – Music
C.8. Kiểm tra – unit 3
UNIT 4: FOR A BETTER COMMUNITY
D.1. Từ vựng – For A Better Community
D.2. Grammar – Thì quá khứ đơn và quá khứ tiếp diễn đi với “when” và “while”
D.3. Cách phát âm các âm và cụm âm /ŋ/ /nt/ và /nd/ ở cuối từ
D.4. Reading – For A Better Community
D.5. Listening – For A Better Community
D.6. Writing – For A Better Community
D.7. Kiểm tra – unit 4
UNIT 5: INVENTIONS
E.1. Từ vựng – Inventions
E.2. Grammar – Thì hiện tại hoàn thành & V-ing và nguyên thể của động từ
E.3. Trọng âm danh từ ghép và cụm danh từ
E.4. Reading – Inventions
E.5. Listening Unit 5 – Inventions
E.6. Writing Unit 5 – Inventions
E.7. Kiểm tra – unit 5
UNIT 6: GENDER EQUALITY
F.1. Từ vựng – Gender Equality
F.2. Grammar – Thể bị động với động từ khuyết thiếu
F.3. Ngữ âm – Trọng âm các từ có 2 âm tiết: Danh từ Tính từ và Động từ
F.4. Reading – Gender Equality
F.5. Listening – Gender Equality
F.6. Kiểm tra – Unit 6
UNIT 7: CULTURAL DIVERSITY
G.1. Từ vựng – Cultural Diversity
G.2. Grammar – So sánh hơn và so sánh hơn nhất
G.3. Grammar – Mạo từ
G.4. Ngữ âm – Trọng âm với những từ có cùng cách viết nhưng khác nhau về từ loại
G.5. Reading – Cultural Diversity
G.6. Listening – Cultural Diversity
G.7. Kiểm tra – Unit 7
UNIT 8: NEW WAYS TO LEARN
H.1. Từ vựng – New Ways To Learn
H.2. Grammar – Mệnh đề quan hệ xác định & Không xác định
H.3. Ngữ âm – Trọng âm với động từ và tính từ ba âm tiết
H.4. Reading – New Ways To Learn
H.5. Listening – New Ways To Learn
H.6. Kiểm tra – Unit 8
UNIT 9: PRESERVING THE ENVIRONMENT
I.1. Từ vựng – Preserving The Environment
I.2. Grammar – Câu tường thuật
I.3. Ngữ âm – Trọng âm với từ 3 âm tiết
I.4. Reading – Preserving The Environment
I.5. Listening – Preserving The Environment
I.6. Kiểm tra – Unit 9
Bài giảng môn Địa 10
Chương 1: Bản đồ
Bài 1: Các phép chiếu hình bản đồ cơ bản
Bài 2: Một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ
Bài 3: Sử dụng bản đồ trong học tập và đời sống
Bài 4: Thực hành: Xác định một số phương pháp biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ
Chương 10: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên
Bài 41: Môi trường và tài nguyên thiên nhiên
Bài 42: Môi trường và sự phát triển bền vững
Chương 2: Vũ trụ. Hệ quả các chuyển động của Trái Đất
Bài 5: Vũ Trụ. Hệ Mặt Trời và Trái Đất. Hệ quả của chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất
Bài 6: Hệ quả chuyển động xung quanh Mặt Trời của Trái Đất
Chương 3: Cấu trúc của Trái Đất. Các quyển của lớp vỏ địa lí
Bài 10: Thực hành: Nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất núi lửa và các vùng núi trẻ trên bản đồ
Bài 11: Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất
Bài 12: Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính
Bài 13: Ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa
Bài 14: Thực hành: Đọc bản đồ sự phân hóa các đới và các kiểu khí hậu trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu
Bài 15: Thủy quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng đến chế độ nước sông. Một số sông lớn trên Trái Đất
Bài 16: Sông. Thủy triều. Dòng biển
Bài 17: Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng
Bài 18: Sinh quyên. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật
Bài 19: Sự phân bố của sinh vật và đất trên Trái Đất
Bài 7: Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển. Thuyết kiến tạo mảng
Bài 8: Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
Bài 9: Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất
Chương 4: Một số quy luật của lớp vỏ địa lí
Bài 20: Lớp vỏ địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ địa lí
Bài 21: Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới
Chương 5: Địa lí dân cư
Bài 22: Dân số và sự gia tăng dân số
Bài 23: Cơ cấu dân số
Bài 24: Phân bố dân cư. Các loại hình quần cư và đô thị hóa
Bài 25: Thực hành: Phân tích bản đồ phân nố dân cư thế giới
Chương 6: Cơ cấu nền kinh tế
Bài 26: Cơ cấu nền kinh tế
Chương 7: Địa lí nông nghiệp
Bài 27: Vai trò đặc điểm các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
Bài 28: Địa lí ngành trồng trọt
Bài 29: Địa lí ngành chăn nuôi
Bài 30: Thực hành: Vẽ và phân tích biểu đồ về sản lượng lương thực dân số của thế giới và một số quốc gia
Chương 8: Địa lí công nghiệp
Bài 31: Vai trò đặc điểm của công nghiệp. Các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố công nghiệp
Bài 32: Địa lí các ngành công nghiệp
Bài 33: Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp
Bài 34: Thực hành: Vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới
Chương 9: Địa lí dịch vụ
Bài 35: Vai trò các nhân tố ảnh hưởng và đặc điểm phân bố các ngành dịch vụ
Bài 36: Vai trò đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển phân bố ngành giao thông vận tải
Bài 37: Địa lí các ngành giao thông vận tải
Bài 38: Thực hành: Viết báo cáo ngắn về kênh đào Xuy-ê và kênh dào Pa-na-ma
Bài 39: Địa lí ngành thông tin liên lạc
Bài 40: Địa lí ngành thương mại
Tổng ôn và kiểm tra Địa 10
H1. Đề kiểm tra 1 tiết HK1 Địa 10
H2. Đề Kiểm tra 1 tiết Hk2 Địa 10
Bài giảng môn Hóa 10
Chương 1: Nguyên tử
Bài 1: Thành phần nguyên tử
Bài 2: Hạt nhân nguyên tử - Nguyên tố hóa học - Đồng vị
Bài 3: Luyện tập: Thành phần nguyên tử
Bài 4: Cấu tạo vỏ nguyên tử
Bài 5: Cấu hình electron
Bài 6: Luyện tập: Cấu tạo vỏ nguyên tử
BT ôn tập va kiểm tra hóa 10 chương 1
Chương 2: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học và Định luật tuần hoàn
Bài 10: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Bài 11: Luyện tập: Bảng tuần hoàn sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử và tính chất của các nguyên tố hóa học
Bài 7: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Bài 8: Sự biến đổi tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học
Bài 9: Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn
BT ôn tập va kiểm tra hóa 10 chương 2
Chương 3: Liên kết hóa học
Bài 12: Liên kết ion - Tinh thể ion
Bài 13: Liên kết cộng hóa trị
Bài 14: Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử
Bài 15: Hóa trị và số oxi hóa
Bài 16: Luyện tập: Liên kết hóa học
BT ôn tập va kiểm tra hóa 10 chương 3
Chương 4: Phản ứng oxi hóa - khử
Bài 17: Phản ứng oxi hóa khử
Bài 18: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ
Bài 19: Luyện tập: Phản ứng oxi hóa - khử
Bài 20: Bài thực hành số 1: Phản ứng oxi hóa khử
BT ôn tập va kiểm tra hóa 10 chương 4
Chương 5: Nhóm Halogen
Bài 21: Khái quát về nhóm halogen
Bài 22: Clo
Bài 23: Hiđro clorua - Axit clohiđric và muối clorua
Bài 24: Sơ lược về hợp chất có oxi của clo
Bài 25: Flo - Brom - Iot
Bài 26: Luyện tập : Nhóm halogen
Bài 27: Bài thực hành số 2: Tính chất hóa học của khí clo và hợp chất của clo
Bài 28: Bài thực hành số 3: Tính chất hóa học của brom và iot
BT ôn tập va kiểm tra hóa 10 chương 5
Chương 6: Oxi - Lưu huỳnh
Bài 29: Oxi - Ozon
Bài 30: Lưu huỳnh
Bài 31: Bài thực hành số 4. Tính chất của oxi lưu huỳnh
Bài 32: Hiđro sunfua - Lưu huỳnh đioxit - Lưu huỳnh trioxit
Bài 33: Axit sunfuric - Muối sunfat
Bài 34: Luyện tập: Oxi và lưu huỳnh
Bài 35: Bài thực hành số 5. Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh
BT ôn tập va kiểm tra hóa 10 chương 6
Chương 7: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học
Bài 36: Tốc độ phản ứng hóa học
Bài 37: Bài thực hành số 6. Tốc độ phản ứng hóa học
Bài 38: Cân bằng hóa học
Bài 39: Luyện tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học
BT ôn tập va kiểm tra hóa 10 chương 7
Tổng ôn và kiểm tra Hóa 10
H1. Đề kiểm tra 1 tiết HK1 Hóa 10
H2. Đề Kiểm tra 1 tiết Hk2 Hóa 10
Bài giảng môn Lý 10
Chương 1: Động học chất điểm
Bài 1: Chuyển động cơ
Bài 2: Chuyển động thẳng đều
Bài 3: Chuyển động thẳng biến đổi đều
Bài 4: Sự rơi tự do
Bài 5: Chuyển động tròn đều
Bài 6: Tính tương đối của chuyển động. Công thức cộng vận tốc
Bài 7: Sai số của phép đo các đại lượng vật lí
Bài 8: Thực hành: Khảo sát chuyển động rơi tự do. Xác định gia tốc rơi tự do
BT ôn tập va kiểm tra lý 10 chương 1
Chương 2: Động lực học chất điểm
Bài 10 : Ba định luật Niu-tơn
Bài 11 : Lực hấp dẫn. Định luật vạn vật hấp dẫn
Bài 12 : Lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc
Bài 13 : Lực ma sát
Bài 14 : Lực hướng tâm
Bài 15 : Bài toán về chuyển động ném ngang
Bài 16 : Thực hành : Xác định hệ số ma sát
Bài 9 : Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm
BT ôn tập va kiểm tra lý 10 chương 2
Chương 3: Cân bằng và chuyển động của vật rắn
Bài 17 : Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực và của ba lực không song song
Bài 18 : Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Momen lực
Bài 19 : Quy tắc hợp lực song song cùng chiều
Bài 20 : Các dạng cân bằng. Cân bằng của một vật có mặt chân đế
Bài 21 : Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định
Bài 22 : Ngẫu lực
BT ôn tập va kiểm tra lý 10 chương 3
Chương 4: Các định luật bảo toàn
Bài 23 : Động lượng. Định luật bảo toàn động lượng
Bài 24 : Công và Công suất
Bài 25 : Động năng
Bài 26 : Thế năng
Bài 27 : Cơ năng
BT ôn tập va kiểm tra lý 10 chương 4
Chương 5: Chất khí
Bài 28 : Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí
Bài 29 : Quá trình đẳng nhiệt. Định luật Bôi-lơ-Ma-ri-ốt
Bài 30 : Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-lơ
Bài 31 : Phương trình trạng thái của khí lí tưởng
BT ôn tập va kiểm tra lý 10 chương 5
Chương 6: Cơ sở của nhiệt động lực học
Bài 32 : Nội năng và sự biến thiên nội năng
Bài 33 : Các nguyên lí của nhiệt động lực học
BT ôn tập va kiểm tra lý 10 chương 6
Chương 7: Chất rắn và chất lỏng. Sự chuyển thể
Bài 34 : Chất rắn kết tinh. Chất rắn vô định hình
Bài 35 : Biến dạng cơ của vật rắn
Bài 36 : Sự nở vì nhiệt của vật rắn
Bài 37 : Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng
Bài 38 : Sự chuyển thể của các chất
Bài 39 : Độ ẩm của không khí
Bài 40 : Thực hành : Xác định hệ số căng bề mặt của chất lỏng
BT ôn tập va kiểm tra lý 10 chương 7
Tổng ôn và kiểm tra Lý 10
H1. Đề kiểm tra 1 tiết HK1 Lý 10
H2. Đề Kiểm tra 1 tiết Hk2 Lý 10
Bài giảng môn Sinh 10
P2. Chương 1: Thành phần hóa học của tế bào
Bài 3: Các nguyên tố hóa học và nước
Bài 4: Cacbohiđrat và lipit
Bài 5: Protêin
Bài 6: Axit nuclêic
P2. Chương 2: Cấu trúc của tế bào
Bài 10: Tế bào nhân thực (tiếp theo)
Bài 11: Vận chuyển các chất qua màng sinh chất
Bài 12: Thực hành: Thí nghiệm co và phản co nguyên sinh
Bài 7: Tế bào nhân sơ
Bài 8: Tế bào nhân thực
Bài 9: Tế bào nhân thực (tiếp theo)
P2. Chương 3: Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào
Bài 13: Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất
Bài 14: Enzim và vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa vật chất
Bài 15: Thực hành: Một số thí nghiệm về enzim
Bài 16: Hô hấp tế bào
Bài 17: Quang hợp
P2. Chương 4: Phân bào
Bài 18: Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân
Bài 19: Giảm phân
Bài 20: Thực hành: Quan sát các kì của nguyên phân trên tiêu bản rễ hành
Bài 21: Ôn tập phần sinh học tế bào
P3. Chương 1: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật
Bài 22: Dinh dưỡng chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật
Bài 23: Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật
Bài 24: Thực hành: Lên men êtilic và lactic
P3. Chương 2: Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật
Bài 25: Sinh trưởng của vi sinh vật
Bài 26: Sinh sản của vi sinh vật
Bài 27: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật
Bài 28: Thực hành: Quan sát một số vi sinh vật
P3. Chương 3: Virut và bệnh truyền nhiễm
Bài 29: Cấu trúc của các loại virut
Bài 30: Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ
Bài 31: Virut gây bệnh ứng dụng của virut trong thực tiễn
Bài 32: Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch
Bài 33: Ôn tập phần sinh học vi sinh vật
Phần 1: Giới thiệu chung về thế giới sống
Bài 1: Các cấp tổ chức của thế giới sống
Bài 2: Các giới sinh vật
Tổng ôn và kiểm tra Sinh 10
H1. Đề kiểm tra 1 tiết HK1 Sinh 10
H2. Đề Kiểm tra 1 tiết Hk2 Sinh 10
Bài giảng môn Sử 10
P1. Chương 1: Xã hội nguyên thủy
Bài 1: Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy
Bài 2: Xã hội nguyên thủy
P1. Chương 2: Xã hội cổ đại
Bài 3: Các quốc gia cổ đại phương đông
Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp và Rô - Ma
P1. Chương 3: Trung Quốc thời phong kiến
Bài 5: Trung Quốc thời phong kiến
P1. Chương 4: Ấn Độ thời phong kiến
Bài 6: Các quốc gia Ấn Độ và văn hóa truyền thống Ấn Độ
Bài 7: Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ
P1. Chương 5: Đông Nam Á thời phong kiến
Bài 8: Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam Á
Bài 9: Vương quốc Cam-pu-chia và Vương quốc Lào
P1. Chương 6: Tây Âu thời trung đại
Bài 10: Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến Tây Âu (từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV)
Bài 11: Tây Âu thời kì trung đại
Bài 12: Ôn tập: Lịch sử thế giới người nguyên thủy cổ đại và trung đại
P2. Chương 1: Việt Nam từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X
Bài 13: Việt Nam thời kì nguyên thủy
Bài 14: Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam
Bài 15-16: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X)
P2. Chương 2: Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XV
Bài 17: Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (từ thế kỉ X đến thế kỉ XV)
Bài 18: Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X-XV
Bài 19: Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỉ X-XV
Bài 20: Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X-XV
P2. Chương 3: Việt Nam từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII
Bài 21: Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI-XVIII
Bài 22: Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI-XVIII
Bài 23: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ XVIII
Bài 24: Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI-XVIII
P2. Chương 4: Việt Nam ở nửa đầu thế kỉ XIX
Bài 25: Tình hình chính trị kinh tế văn hóa dưới triều Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX)
Bài 26: Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân
P2. Chương 5: Sơ kết lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX
Bài 27: Quá trình dựng nước và giữ nước
Bài 28: Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến
P3. Chương 1: Các cuộc cách mạng tư sản (Từ giữa thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII)
Bài 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh
Bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ
Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII
P3. Chương 2: Các nước Âu - Mĩ (Từ giữa thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII)
Bài 32: Cách mạng công nghiệp ở châu Âu
Bài 33: Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX
Bài 34: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa
Bài 35: Các nước Anh Pháp Đức Mĩ và sự bành trướng thuộc địa
P3. Chương 3: Phong trào công nhân (Từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX)
Bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân
Bài 37: Mác và Ăng-ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học
Bài 38: Quốc tế thứ nhất và công xã Pa-ri 1871
Bài 39: Quốc tế thứ hai
Bài 40: Lê-nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX
Tổng ôn và kiểm tra Sử 10
H1. Đề kiểm tra 1 tiết HK1 Sử 10
H2. Đề Kiểm tra 1 tiết Hk2 Sử 10
Bài giảng môn Toán 10
Chương 1: Mệnh đề - Tập hợp
Bài 1: Mệnh đề
Bài 2: Tập hợp
Bài 3: Các phép toán tập hợp
Bài 4: Các tập hợp số
Bài 5: Số gần đúng. Sai số
BT ôn tập va kiểm tra Toán 10 chương 1
Chương 2: Hàm số bậc nhất và bậc hai
Bài 1: Hàm số
Bài 2: Hàm số y = ax + b
Bài 3: Hàm số bậc hai
BT ôn tập va kiểm tra Toán 10 chương 2
Chương 3: Phương trình. Hệ phương trình
Bài 1: Đại cương về phương trình
Bài 2: Phương trình quy về phương trình bậc nhất bậc hai
Bài 3: Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn
BT ôn tập va kiểm tra Toán 10 chương 3
Chương 4: Bất đẳng thức. Bất phương trình
Bài 1: Bất đẳng thức
Bài 2: Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn
Bài 3: Dấu của nhị thức bậc nhất
Bài 4: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn
Bài 5: Dấu của tam thức bậc hai
BT ôn tập va kiểm tra Toán 10 chương 4
Chương 5: Thống kê
Bài 1: Bảng phân bố tần số và tần suất
Bài 2: Biểu đồ
Bài 3: Số trung bình cộng. Số trung vị. Mốt
Bài 4: Phương sai và độ lệch chuẩn
BT ôn tập va kiểm tra Toán 10 chương 5
Chương 6: Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác
Bài 1: Cung và góc lượng giác
Bài 2: Giá trị lượng giác của một cung
Bài 3: Công thức lượng giác
BT ôn tập va kiểm tra Toán 10 chương 6
Ôn tập cuối năm
HH. Chương 1: Vectơ
Bài 1: Các định nghĩa
Bài 2: Tổng và hiệu của hai vectơ
Bài 3: Tích của vectơ với một số
Bài 4: Hệ trục tọa độ
Ôn tập chương 1 hình học toán 10
HH. Chương 2: Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng
Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0o đến 150o
Bài 2: Tích vô hướng của hai vectơ
Bài 3: Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác
Ôn tập chương 2 hình học toán 10
HH. Chương 3: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng
Bài 1: Phương trình đường thẳng
Bài 2: Phương trình đường tròn
Bài 3: Phương trình đường elip
Ôn tập chương 3 hình học toán 10
Ôn tập cuối năm hình học 10
Tổng ôn và kiểm tra Toán 10
H1. Đề kiểm tra 1 tiết HK1 Toán 10
H2. Đề Kiểm tra 1 tiết Hk2 Toán 10
Bài giảng môn Văn 10
Tổng ôn và kiểm tra Văn 10
H1. Đề kiểm tra 1 tiết HK1 Văn 10
H2. Đề Kiểm tra 1 tiết Hk2 Văn 10
Tuần 1
Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ
Tổng quan văn học Việt Nam
Tuần 10
Ca dao hài hước
Lời tiễn dặn
Luyện viết đoạn văn tự sự
Tuần 11
Ôn tập văn học dân gian Việt Nam
Tuần 12
Khái quát văn học Việt Nam từ X đến hết thế kỉ XIX
Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt
Tuần 13
Cảnh ngày hè (Nguyễn Trãi)
Tỏ lòng (Thuật hoài)
Tóm tắt văn bản tự sự
Viết bài làm văn số 3: Văn tự sự
Tuần 14
Đọc "Tiểu Thanh Kí"
Nhàn (Nguyễn Bỉnh Khiêm)
Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (Tiếp theo)
Tuần 15
Cáo bệnh bảo mọi người
Hứng trở về
Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng
Thực hành phép tu từ Ẩn dụ và Hoán dụ
Vận nước
Tuần 16
Cảm xúc mùa thu
Trình bày về một vấn đề
Tuần 17
Khe chim kêu (Vương Duy)
Lập kế hoạch cá nhân
Lầu Hoàng Hạc (Thôi Hiệu)
Nỗi oan của người phòng khuê
Thơ Hai-kư của Ba-sô
Tuần 18
Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh
Lập dàn ý bài văn thuyết minh
Soạn văn lớp 10 tập 2
Tuần 19
Đại cáo bình Ngô - Phần 1: Tác giả Nguyễn Trãi
Phú sông Bạch Đằng (Trương Hán Siêu)
Viết bài làm văn số 4: Văn thuyết minh
Tuần 2
Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ (tiếp theo)
Khái quát văn học dân gian Việt Nam
Văn bản
Viết bài làm văn số 1: Cảm nghĩ về một hiện tượng đời sống (hoặc một tác phẩm văn học)
Tuần 20
Đại cáo bình Ngô - Phần 2: Tác phẩm
Tính chuẩn xác hấp dẫn của văn bản thuyết minh
Tuần 21
Hiền tài là nguyên khí quốc gia (Thân Nhân Trung)
Khái quát lịch sử tiếng Việt
Trích diễm thi tập (Hoàng Đức Lương)
Tuần 22
Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn (Ngô Sĩ Liên)
Tuần 23
Phương pháp thuyết minh
Thái sư Trần Thủ Độ (Ngô Sĩ Liên)
Viết bài làm văn số 5: Văn thuyết minh
Tuần 24
Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (Nguyễn Dữ)
Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh
Tuần 25
Những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt
Tóm tắt văn bản thuyết minh
Tuần 26
Hồi trống Cổ Thành (La Quán Trung)
Tào Tháo uống rượu luận anh hùng (La Quán Trung)
Viết bài làm văn số 6: Văn thuyết minh văn học
Tuần 27
Lập dàn ý bài văn nghị luận
Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ (Đặng Trần Côn)
Tuần 28
Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật
Truyện Kiều - Phần 1: Tác giả Nguyễn Du
Tuần 29
Lập luận trong văn nghị luận
Truyện Kiều - Phần 2 Trao Duyên
Truyện Kiều - Phần Nỗi thương mình
Tuần 3
Chiến thắng Mtao-Mxây
Văn bản (Tiếp theo)
Tuần 30
Chí khí anh hùng (trích Truyện Kiều)
Thề nguyền (trích Truyện Kiều)
Tuần 31
Thực hành các phép tu từ: phép điệp và phép đối
Văn bản văn học
Tuần 32
Các thao tác nghị luận
Nội dung và hình thức của văn bản văn học
Viết bài làm văn số 7: Văn nghị luận
Tuần 33
Luyện tập viết đoạn văn nghị luận
Ôn tập phần Tiếng Việt
Viết quảng cáo
Tuần 34
Tổng kết phần văn học
Tuần 35
Ôn tập phần làm văn
Tuần 4
Lập dàn ý bài văn tự sự
Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thủy
Tuần 5
Uy-Lít-Xơ trở về
Tuần 6
Chọn sự việc chi tiết tiêu biểu trong văn tự sự
Ra-Ma buộc tội
Tuần 7
Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự
Tấm Cám
Tuần 8
Nhưng nó phải bằng hai mày
Tam đại con gà
Viết bài tập làm văn số 2: Văn tự sự
Tuần 9
Ca dao than thân và ca dao yêu thương tình nghĩa
Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết
Lớp 11
Bài giảng môn Anh Cũ 11
Unit 1: Friendship
Language Focus (trang 19-20-21 SGK Tiếng Anh 11)
Listening (trang 17-18 SGK Tiếng Anh 11)
Reading (trang 12-13-14-15 SGK Tiếng Anh 11)
Speaking (trang 15-16-17 SGK Tiếng Anh 11)
Writing (trang 19 SGK Tiếng Anh 11)
Unit 10: Nature in Danger
Đề kiểm tra 15p học kì 2
Language Focus (trang 121-122-123 SGK Tiếng Anh 11)
Listening (trang 119 SGK Tiếng Anh 11)
Reading (trang 114-115-116-117 SGK Tiếng Anh 11)
Speaking (trang 118 SGK Tiếng Anh 11)
Writing (trang 120 SGK Tiếng Anh 11)
Unit 11: Sources of Energy
Đề kiểm tra 45p học kì 2
Language Focus (trang 131-132 SGK Tiếng Anh 11)
Listening (trang 128-129-130 SGK Tiếng Anh 11)
Reading (trang 124-125-126-127 SGK Tiếng Anh 11)
Speaking (trang 127-128 SGK Tiếng Anh 11)
Test Yourself D (trang 133-134-135)
Writing (trang 130 SGK Tiếng Anh 11)
Unit 12: The ASIAN Games
Language Focus (trang 144-145 SGK Tiếng Anh 11)
Listening (trang 141-142 SGK Tiếng Anh 11)
Reading (trang 136-137-138 SGK Tiếng Anh 11)
Speaking (trang 139-140 SGK Tiếng Anh 11)
Writing (trang 143 SGK Tiếng Anh 11)
Unit 13: Hobbies
Đề kiểm tra 15p học kì 2
Language Focus (trang 151-152-153 SGK Tiếng Anh 11)
Listening (trang 150-151 SGK Tiếng Anh 11)
Reading (trang 146-147-148 SGK Tiếng Anh 11)
Speaking (trang 148-149 SGK Tiếng Anh 11)
Writing (trang 151 SGK Tiếng Anh 11)
Unit 14: Recreation
Đề kiểm tra 45p học kì 2
Language Focus (trang 161-162 SGK Tiếng Anh 11)
Listening (trang 158-159 SGK Tiếng Anh 11)
Reading (trang 154-155-156-157 SGK Tiếng Anh 11)
Speaking (trang 157-158 SGK Tiếng Anh 11)
Test Yourself E (trang 163-164-165)
Writing (trang 159-160 SGK Tiếng Anh 11)
Unit 15: Space Conquest
Language Focus (trang 175-176-177 SGK Tiếng Anh 11)
Listening (trang 172-173 SGK Tiếng Anh 11)
Reading (trang 166-167-168-169 SGK Tiếng Anh 11)
Speaking (trang 170-171 SGK Tiếng Anh 11)
Writing (trang 174 SGK Tiếng Anh 11)
Unit 16: The Wonders of the World
Đề thi Tiếng Anh lớp 11 học kì 2
Language Focus (trang 185-186 SGK Tiếng Anh 11)
Listening (trang 182-183 SGK Tiếng Anh 11)
Reading (trang 178-179-180 SGK Tiếng Anh 11)
Speaking (trang 181-182 SGK Tiếng Anh 11)
Test Yourself F (trang 187-188-189)
Writing (trang 184 SGK Tiếng Anh 11)
Unit 2: Personal Experiences
Đề kiểm tra 15p học kì 1
Language Focus (trang 29-30-31 SGK Tiếng Anh 11)
Listening (trang 27-28 SGK Tiếng Anh 11)
Reading (trang 22-23-24-25 SGK Tiếng Anh 11)
Speaking (trang 25-26 SGK Tiếng Anh 11)
Writing (trang 28 SGK Tiếng Anh 11)
Unit 3: A Party
Đề kiểm tra 45p học kì 1
Language Focus (trang 39-40-41 SGK Tiếng Anh 11)
Listening (trang 36-37 SGK Tiếng Anh 11)
Reading (trang 32-33-34-35 SGK Tiếng Anh 11)
Speaking (trang 35-36 SGK Tiếng Anh 11)
Test Yourself A (trang 42-43-44-45)
Writing (trang 37-38 SGK Tiếng Anh 11)
Unit 4: Volunteer Work
Language Focus (trang 53-54-55 SGK Tiếng Anh 11)
Listening (trang 51-52 SGK Tiếng Anh 11)
Reading (trang 46-47-48-49 SGK Tiếng Anh 11)
Speaking (trang 49-50 SGK Tiếng Anh 11)
Writing (trang 52-53 SGK Tiếng Anh 11)
Unit 5: Illiteracy
Đề kiểm tra 15p học kì 1
Language Focus (trang 63-64-65 SGK Tiếng Anh 11)
Listening (trang 60-61 SGK Tiếng Anh 11)
Reading (trang 56-57-58 SGK Tiếng Anh 11)
Speaking (trang 59-60 SGK Tiếng Anh 11)
Writing (trang 61-62 SGK Tiếng Anh 11)
Unit 6: Competitions
Đề kiểm tra 45p học kì 1
Language Focus (trang 73-74-75 SGK Tiếng Anh 11)
Listening (trang 70-71 SGK Tiếng Anh 11)
Reading (trang 66-67-68 SGK Tiếng Anh 11)
Speaking (trang 69-70 SGK Tiếng Anh 11)
Test Yourself B (trang 76-77-78-79)
Writing (trang 72-73 SGK Tiếng Anh 11)
Unit 7: World Population
Language Focus (trang 86-87-88-89 SGK Tiếng Anh 11)
Listening (trang 84-85 SGK Tiếng Anh 11)
Reading (trang 80-81-82 SGK Tiếng Anh 11)
Speaking (trang 83 SGK Tiếng Anh 11)
Writing (trang 86 SGK Tiếng Anh 11)
Unit 8: Celebrations
Đề thi Tiếng Anh lớp 11 học kì 1
Language Focus (trang 97-98-99 SGK Tiếng Anh 11)
Listening (trang 94-95-96 SGK Tiếng Anh 11)
Reading (trang 90-91-92 SGK Tiếng Anh 11)
Speaking (trang 93-94 SGK Tiếng Anh 11)
Writing (trang 96 SGK Tiếng Anh 11)
Unit 9: The Post Office
Language Focus (trang 108-109-110 SGK Tiếng Anh 11)
Listening (trang 105-106 SGK Tiếng Anh 11)
Reading (trang 100-101-102 SGK Tiếng Anh 11)
Speaking (trang 103-104 SGK Tiếng Anh 11)
Test Yourself C (trang 111-112-113)
Writing (trang 107 SGK Tiếng Anh 11)
Bài giảng môn Anh Mới 11
Tổng ôn và kiểm tra Anh 11
H1. Đề kiểm tra 1 tiết HK1 Anh 11
H2. Đề Kiểm tra 1 tiết Hk2 Anh 11
UNIT 1: THE GENERATION GAP
Cách đọc âm mạnh và âm yếu của từ nối trong lời nói
Grammar – Động từ khuyết thiếu: nên; phải
Kiểm tra – unit 1
Listening – The Generation Gap
Reading – The Generation Gap
Từ vựng – The Generation Gap (phần 1)
UNIT 10: HEALTHY LIFESTYLE AND LONGEVITY
J.1. Từ vựng – Healthy lifestyle and longevity
J.2. Grammar – Câu tường thuật với to-V và V-ing - Câu điều kiện trong câu tường thuật
J.3. Ngữ âm – Ngữ điệu: lời mời đề nghị yêu cầu lịch sự sự không chắc chắn và ngạc nhiên
J.4. Reading – Healthy lifestyle and longevity
J.5. Listening – Healthy lifestyle and longevity
J.6. Kiểm tra – unit 10
UNIT 2: RELATIONSHIPS
Dạng rút gọn: Danh từ/ Đại từ + động từ (phủ định)
Grammar – Động từ nối - Câu chẻ
Kiểm tra – unit 2
Reading – Relationships
Từ vựng – Relationships
UNIT 3: BECOMING INDEPENDENT
Grammar – To – V sau danh từ/ tính từ
Kiểm tra – unit 3
Listening – Becoming Independent
Nối âm giữa phụ âm và nguyên âm
Reading – Becoming Independent
Từ vựng – Becoming Independent
UNIT 4: CARING FOR THOSE IN NEED
Grammar – Thì quá khứ đơn và thì hiện tại hoàn thành
Kiểm tra – unit 4
Reading – Caring for those in need
Sự nuốt âm của các âm yếu trước âm /l/ /n/ and /r/
Từ vựng – Caring for those in need
UNIT 5: BEING PART OF ASEAN
E.1. Từ vựng – Being part of Asean
E.2. Grammar – V-ing và động từ trạng thái trong dạng tiếp diễn
E.3. Ngữ điệu lên và xuống
E.4. Reading – Being part of Asean
E.5. Kiểm tra – unit 5
UNIT 6: GLOBAL WARMING
F.1. Từ vựng – Global Warming
F.2. Grammar – Danh động từ hoàn thành & Phân từ hoàn thành
F.3. Ngữ âm – Ngữ điệu của câu hỏi Yes – No và câu hỏi lặp lại
F.4. Reading – Global Warming
F.5. Listening – Global Warming
F.6. Kiểm tra – unit 6
UNIT 7: FURTHER EDUCATION
G.1. Từ vựng – Further Education
G.2. Grammar – Thì hiện tại hoàn thành & thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn
G.3. Ngữ âm – Ngữ điệu trong câu hỏi với vấn từ
G.4. Reading – Further Education
G.5. Listening – Further Education
G.6. Kiểm tra – Unit 7
UNIT 8: OUR WORLD HERITAGE SITES
H.1. Từ vựng – Our world heritage sites
H.2. Grammar – Rút gọn mệnh đề quan hệ
H.3. Ngữ âm – Ngữ điệu trong câu hỏi lựa chọn
H.4. Reading – Our world heritage sites
H.5. Listening – Our world heritage sites
H.6. Kiểm tra – Unit 8
UNIT 9: CITIES OF THE FUTURE
I.1. Từ vựng – Cities of the future
I.2. Grammar – Câu hỏi đuôi và câu điều kiện loại 0
I.3. Ngữ âm – Ngữ điệu trong câu hỏi đuôi
I.4. Reading – Cities of the future
I.5. Listening – Cities of the future
I.6. Kiểm tra – Unit 9
Bài giảng môn Địa 11
Bài 1: Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế xã hội của các nhóm nước. Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại
Bài 10: Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc)
Tiết 1: Tự nhiên dân cư và tình hình phát triển kinh tế
Tiết 2: Kinh tế
Tiết 3: Thực hành: Tìm hiểu sự thay đổi của nền kinh tế Trung Quốc
Bài 11: Khu vực Đông Nam Á
Tiết 1: Tự nhiên dân cư và xã hội
Tiết 2: Kinh tế
Tiết 3: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)
Tiết 4: Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Đông Nam Á
Bài 12: Ô-xtrây-li-a
Tiết 1: Khái quát về Ô-xtrây-li-a
Tiết 2: Thực hành: Tìm hiểu về dân cư Ô-xtrây-li-a
Bài 2: Xu hướng toàn cầu hóa khu vực hóa kinh tế
Bài 3: Một số vấn đề mang tính chất toàn cầu
Bài 4: Thực hành: Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển.
Bài 5: Một số vấn đề của châu lục và khu vực
Tiết 1: Một số vấn đề của châu Phi
Tiết 2: Một số vấn đề của Mĩ La Tinh
Tiết 3: Một số vấn đề của khu vực Tây Nam Á và khu vực Trung Á
Bài 6: Hợp chủng quốc Hoa Kì
Tiết 1: Tự nhiên và dân cư
Tiết 2: Kinh tế
Tiết 3: Thực hành: Tìm hiểu sự phân hóa lãnh thổ sản xuất của Hoa Kì
Bài 7: Liên minh châu Âu (EU)
Tiết 1: EU Liên minh khu vực lớn trên thế giới
Tiết 2: EU Hợp tác liên kết để cùng phát triển
Tiết 3. Thực hành: Tìm hiểu về Liên minh châu Âu
Tiết 4: Cộng hòa liên bang Đức
Bài 8: Liên bang Nga
Tiết 1: Tự nhiên dân cư xã hội
Tiết 2: Kinh tế
Tiết 3: Thực hành: Tìm hiểu sự thay đổi GDP và phân bố nông nghiệp của Liên bang Nga
Bài 9: Nhật Bản
Tiết 1: Tự nhiên dân cư và tình hình phát triển kinh tế
Tiết 2: Các ngành kinh tế và các vùng kinh tế
Tiết 3: Thực hành: Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Nhật Bản
Tổng ôn và kiểm tra Địa 11
H1. Đề kiểm tra 1 tiết HK1 Địa 11
H2. Đề Kiểm tra 1 tiết Hk2 Địa 11
Bài giảng môn Hóa 11
Chương 1: Sự điện li
Bài 1: Sự điện li
Bài 2: Axit bazơ và muối
Bài 3: Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit-bazơ
Bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
Bài 5: Luyện tập: Axit bazơ và muối. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
Bài 6: Bài thực hành 1: Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li
Ôn tập & BT kiểm tra hóa 11 chương 1
Chương 2: Nitơ Photpho
Bài 10: Photpho
Bài 11: Axit photphoric và muối photphat
Bài 12: Phân bón hóa học
Bài 13: Luyện tập: Tính chất của nitơ photpho và các hợp chất của chúng
Bài 14: Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ photpho
Bài 7 : Nitơ
Bài 8 : Amoniac và muối amoni
Bài 9: Axit nitric và muối nitrat
Ôn tập & BT kiểm tra hóa 11 chương 2
Chương 3: Cacbon Silic
Bài 15 : Cacbon
Bài 16 : Hợp chất của cacbon
Bài 17 : Silic và hợp chất của silic
Bài 18 : Công nghiệp silicat
Bài 19 : Luyện tập : Tính chất hóa học của cacbon silic và các hợp chất của chúng
Ôn tập & BT kiểm tra hóa 11 chương 3
Chương 4: Đại cương về hóa học hữu cơ
Bài 20 : Mở đầu về hóa học hữu cơ
Bài 21 : Công thức phân tử hợp chất hữu cơ
Bài 22 : Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ
Bài 23 : Phản ứng hữu cơ
Bài 24 : Luyện tập : Hợp chất hữu cơ công thức phân tử và công thức cấu tạo
Ôn tập & BT kiểm tra hóa 11 chương 4
Chương 5 : Hiđrocacbon no
Bài 25 : Ankan
Bài 26 : Xicloankan
Bài 27 : Luyện tập : Ankan và xicloankan
Bài 28 : Bài thực hành số 3 : Phân tích định tính nguyên tố. Điều chế và tính chất của metan
Ôn tập & BT kiểm tra hóa 11 chương 5
Chương 6 : Hiđrocacbon không no
Bài 29 : Anken
Bài 30 : Ankađien
Bài 31 : Luyện tập : Anken và ankađien
Bài 32 : Ankin
Bài 33 : Luyện tập : Ankin
Bài 34 : Bài thực hành 4 : Điều chế và tính chất của etilen và axetilen
Ôn tập & BT kiểm tra hóa 11 chương 6
Chương 7: Hiđrocacbon thơm. Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên. Hệ thống hóa về hiđrocacbon
Bài 35 : Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác
Bài 36 : Luyện tập : Hiđrocacbon thơm
Bài 37 : Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên
Bài 38 : Hệ thống hóa về hiđrocacbon
Ôn tập & BT kiểm tra hóa 11 chương 7
Chương 8: Dẫn xuất halogen Ancol Phenol
Bài 39 : Dẫn xuất halogen của hiđrocacbon
Bài 40 : Ancol
Bài 41 : Phenol
Bài 42 : Luyện tập : Dẫn xuất halogen ancol phenol
Bài 43 : Bài thực hành 5: Tính chất của etanol glixerol và phenol
Ôn tập & BT kiểm tra hóa 11 chương 8
Chương 9: Anđehit Xeton Axit cacboxylic
Bài 44 : Anđehit Xeton
Bài 45 : Axit cacboxylic
Bài 46 : Luyện tập : Anđehit XetonAxit cacboxylic
Bài 47 : Bài thực hành 6 : Tính chất của anđehit và axit cacboxylic
Ôn tập & BT kiểm tra hóa 11 chương 9
Tổng ôn và kiểm tra Hóa 11
H1. Đề kiểm tra 1 tiết HK1 Hóa 11
H2. Đề Kiểm tra 1 tiết Hk2 Hóa 11
Bài giảng môn Lý 11
Chương 1: Điện tích. Điện trường
Bài 1. Điện tích. Định luật Cu-lông
Bài 2: Thuyết Êlectron. Định luật bảo toàn điện tích
Bài 3: Điện trường và cường độ điện trường. Đường sức điện
Bài 4: Công của lực điện
Bài 5: Điện thế. Hiệu điện thế
Bài 6: Tụ điện
Ôn tập chương 1 lý 11
Chương 2: Dòng điện không đổi
Bài 10: Ghép các nguồn điện thành bộ
Bài 11: Phương pháp giải một số bài Lý về toàn mạch
Bài 12: Thực hành: Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hóa
Bài 7: Dòng điện không đổi. Nguồn điện
Bài 8: Điện năng. Công suất điện
Bài 9: Định luật Ôm đối với toàn mạch
Ôn tập chương 2 lý 11
Chương 3: Dòng điện trong các môi trường
Bài 13: Dòng điện trong kim loại
Bài 14: Dòng điện trong chất điện phân
Bài 15: Dòng điện trong chất khí
Bài 16: Dòng điện trong chân không
Bài 17: Dòng điện trong chất bán dẫn
Bài 18: Thực hành: khảo sát đặc tính chỉnh lưu của Điôt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của tranzito
Ôn tập chương 3 lý 11
Chương 4: Từ trường
Bài 19: Từ trường
Bài 20: Lực từ. Cảm ứng từ
Bài 21: Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt
Bài 22: Lực Lo-ren-xơ
Ôn tập chương 4 lý 11
Chương 5: Cảm ứng điện từ
Bài 23: Từ thông. Cảm ứng điện từ
Bài 24: Suất điện động cảm ứng
Bài 25: Tự cảm
Ôn tập chương 5 lý 11
Chương 6: Khúc xạ ánh sáng
Bài 26: Khúc xạ ánh sáng
Bài 27: Phản xạ toàn phần
Ôn tập chương 6 lý 11
Chương 7: Mắt. Các dụng cụ quang
Bài 28: Lăng kính
Bài 29: Thấu kính mỏng
Bài 30: Giải bài Lý về hệ thấu kính
Bài 31: Mắt
Bài 32: Kính lúp
Bài 33: Kính hiển vi
Bài 34: Kính thiên văn
Bài 35: Thực hành: Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì
Ôn tập chương 7 lý 11
Tổng ôn và kiểm tra Lý 11
H1. Đề kiểm tra 1 tiết HK1 Lý 11
H2. Đề Kiểm tra 1 tiết Hk2 Lý 11
Bài giảng môn Sinh 11
Chương 1: Chuyển Sinh vật chất và năng lượng
Bài 1: Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ
Bài 10: Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp
Bài 11: Quang hợp và năng suất cây trồng
Bài 12: Hô hấp ở thực vật
Bài 13: Thực hành: Phát hiện diệp lục và carôtenôit
Bài 14: Thực hành: Phát hiện hô hấp ở thực vật
Bài 15: Tiêu Sinh ở động vật
Bài 16: Tiêu Sinh ở động vật (tiếp theo)
Bài 17: Hô hấp ở động vật
Bài 18: Tuần hoàn máu
Bài 19: Tuần hoàn máu (tiếp theo)
Bài 2: Vận chuyển các chất trong cây
Bài 20: Cân bằng nội môi
Bài 21: Thực hành: Đo một số chỉ tiêu sinh lí ở người
Bài 22: Ôn tập chương I
Bài 3: Thoát hơi nước
Bài 4: Vai trò của các nguyên tố khoáng
Bài 5: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật
Bài 6: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật (tiếp theo)
Bài 7: Thực hành: Thí nghiệm thoát hơi nước và thí nghiệm về vai trò của phân bón
Bài 8: Quang hợp ở thực vật
Bài 9: Quang hợp ở các nhóm thực vật C3 C4 và CAM
Chương 2: Cảm ứng
Bài 23: Hướng động
Bài 24: Ứng động
Bài 25: Thực hành: Hướng động
Bài 26: Cảm ứng ở động vật
Bài 27: Cảm ứng ở động vật (tiếp theo)
Bài 28: Điện thế nghỉ
Bài 29: Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh
Bài 30: Truyền tin qua xináp
Bài 31: Tập tính của động vật
Bài 32: Tập tính của động vật (tiếp theo)
Bài 33: Thực hành: Xem phim về tập tính của động vật
Ôn tập & BT kiểm tra sinh 11 chương 2
Chương 3: Sinh trưởng và Phát triển
Bài 34: Sinh trưởng ở thực vật
Bài 35: Hoocmôn thực vật
Bài 36: Phát triển ở thực vật có hoa
Bài 37: Sinh trưởng và phát triển ở động vật
Bài 38: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật
Bài 39: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo)
Bài 40: Thực hành: Xem phim về sinh trưởng và phát triển ở động vật
Ôn tập & BT kiểm tra sinh 11 chương 3
Chương 4: Sinh sản
Bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật
Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật
Bài 43: Thực hành: Nhân giống vô tính ở thực vật bằng giâm chiết ghép
Bài 44: Sinh sản vô tính ở động vật
Bài 45: Sinh sản hữu tính ở động vật
Bài 46: Cơ chế điều hòa sinh sản
Bài 47: Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người
Bài 48: Ôn tập chương II III và IV
Tổng ôn và kiểm tra Sinh 11
H1. Đề kiểm tra 1 tiết HK1 Sinh 11
H2. Đề Kiểm tra 1 tiết Hk2 Sinh 11
Bài giảng môn Sử 11
P1. Chương 1: Các nước châu Á châu Phi và khu vực Mĩ La Tinh (Thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX)
Bài 1: Nhật Bản
Bài 2: Ấn Độ
Bài 3: Trung Quốc
Bài 4: Các nước Đông Nam Á (Cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX)
Bài 5: Châu Phi và khu vực Mĩ Latinh (Thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX)
P1. Chương 2: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)
Bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)
P1. Chương 3: Những thành tựu văn hóa thời cận đại
Bài 7: Những thành tựu văn hóa thời cận đại
Bài 8: Ôn tập lịch sử thế giới cận đại
P2. Chương 1: Cách mạng tháng mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1921 - 1941)
Bài 10: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)
Bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917-1921)
P2. Chương 2: Các nước tư bản chủ nghĩa giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)
Bài 11: Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)
Bài 12: Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)
Bài 13: Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)
Bài 14: Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)
P2. Chương 3: Các nước châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)
Bài 15: Phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ (1918-1939)
Bài 16: Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)
P2. Chương 4: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)
Bài 17: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939-1945)
Bài 18: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945)
Phần 3: Lịch sử Việt Nam (1858 - 1918)
P3. Chương 1: Việt Nam từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX
Bài 19: Nhân dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược (Từ năm 1858 đến trước năm 1873)
Bài 20: Chiến sự lan rộng ra cả nước. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1873 đến năm 1884. Nhà Nguyễn đầu hàng
Bài 21: Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam trong những năm cuối thế kỉ XIX
P3. Chương 2: Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến hết chiến tranh thế giới thứ nhất (1918)
Bài 22: Xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác lần thứ nhất của thực dân Pháp
Bài 23: Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến chiến tranh thế giới thứ nhất (1914)
Bài 24: Việt Nam trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)
Sơ kết lịch sử Việt Nam (1858-1918)
Tổng ôn và kiểm tra Sử 11
H1. Đề kiểm tra 1 tiết HK1 Sử 11
H2. Đề Kiểm tra 1 tiết Hk2 Sử 11
Bài giảng môn Tin học 11
Chương 1: Một số khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập trình
Bài 1: Khái niệm lập trình và ngôn ngữ lập trình
Bài 2: Các thành phần của ngôn ngữ lập trình
Giải bài tập Tin học 11 trang 13
Chương 2: Chương trình đơn giản
Bài 3: Cấu trúc chương trình
Bài 4: Một số kiểu dữ liệu chuẩn
Bài 5: Khai báo biến
Bài 6: Phép toán biểu thức câu lệnh gán
Bài 7: Các thủ tục chuẩn vào/ra đơn giản
Bài 8. Soạn thảo dịch thực hiện và hiệu chỉnh chương trình
Bài tập và thực hành 1
Giải bài tập Tin học 11 trang 35 36
Chương 3: Cấu trúc rẽ nhánh và lặp
Bài 10: Cấu trúc lặp
Bài 9: Cấu trúc rẽ nhánh
Bài tập và thực hành 2
Giải bài tập Tin học 11 trang 50 51
Chương 4: Kiểu dữ liệu có cấu trúc
Bài 11: Kiểu mảng
Bài 12: Kiểu xâu
Bài 13: Kiểu bản ghi
Bài tập và thực hành 3
Bài tập và thực hành 4
Bài tập và thực hành 5
Giải bài tập Tin học 11 trang 79 80
Chương 5: Tệp và thao tác với tệp
Bài 14: Kiểu dữ liệu tệp
Bài 15: Thao tác với tệp
Bài 16: Ví dụ làm việc với tệp
Giải bài tập Tin học 11 trang 89
Chương 6: Chương trình con và lập trình có cấu trúc
Bài 17: Chương trình con và phân loại
Bài 18: Ví dụ về cách viết và Tin học dụng chương trình con
Bài 19: Thư viện chương trình con chuẩn
Bài tập và thực hành 6
Bài tập và thực hành 7
Bài tập và thực hành 8
Giải bài tập Tin học 11 trang 117
Tổng ôn và kiểm tra Tin 11
H1. Đề kiểm tra 1 tiết HK1 Tin 11